เกร็ดความรู้ ระบบ PLC

ประวัติ PLC

อดีต ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิตทั้งหมด ทำให้ผลผลิตที่ได้มีจำนวนน้อยไม่พอเพียงกับความต้องการของผู้บริโภค จึงมีผู้คิดค้นวิธีการผลิตในรูปแบบใหม่ที่ใช้เครื่องเข้ามาแทนแรงงานคนมากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมในยุคต่อม

   เมื่อมีการใช้งานเครื่องจักรมากขึ้นก็เริ่มใช้รีเลย์ มาควบคุมเครื่องจักรให้ทำงาน Automation มากขึ้นแต่วงจรรีเลย์มีปัญหาหลายอย่าง เช่นการแก้ไขขั้นตอนการทำงานก็ต้องเดินสายไฟไหม่

 

Visitors: 67,138